دفاع های پیش رو


   1397/03/03
 • مالک غفاري ساعت : 11:30
  استاد راهنما : دکتر ابراهیم علیزاده موسوی *

  رشته : مشاوره - مشاوره توانبخشي
  عنوان : بررسی بین خودکارآمدی و توانمند سازی با سازگاری شغلی مددجویان دریافت کننده وام خوداشتغال کمیته امداد تبادکان مشهد
  استاد داور 1 : دکتر شاهد مسعودی*
  استاد داور 2 : دکتر محمد زابلی
  مکان دفاع : ---
 • مصطفي پاسبان ساعت : 13:00
  استاد راهنما : دکترعلی اکبر محمودزاده

  رشته : علوم اجتماعي - جامعه شناسي
  عنوان : بررسی میزان گرایش زنان سرپرست خانوار بر ازدواج مجدد و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در شهر بجنورد
  استاد داور 1 : دکتر مهناز امیرپور*
  استاد داور 2 : دکتر حسین طوسی معتمد
  مکان دفاع : ---
 • محمود توراني ساعت : 14:00
  استاد راهنما : دکتر حسین طوسی معتمد

  رشته : علوم ارتباطات اجتماعي
  عنوان : جایگاه و موقعیت اجتماعی زن در آثار سینمایی داریوش مهرجویی
  استاد داور 1 : دکتر مهناز امیرپور*
  استاد داور 2 : دکترعلی اکبر محمودزاده
  مکان دفاع : ---
  • 1397/03/08
 • مصطفي فضلي سرشكه ساعت : 11:30
  استاد راهنما : دکتر بهروز محمودزاده وزیری *

  رشته : مهندسي فرآوري و انتقال گاز
  عنوان : امکان سنجی اعمال سناریوهای مختلف جهت بهبود عملکرد واحدبازیافت گوگرد در روش کلاوس با استفاده ازنرم افزار Sulsim
  استاد داور 1 : دکتر هادی احمری*
  استاد داور 2 : دکتر ایمان فرح بخش *
  مکان دفاع :