دفاع های پیش رو


   1398/04/05
 • ارش پوستين چيان ساعت : 10:00
  استاد راهنما : دکتر احمد صادقی *

  رشته : علوم اجتماعي - جامعه شناسي
  عنوان : بررسی رابطه بین میزان گرایش به ماده مخدر"گل" وپایگاه اقتصادی اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه ازاد اسلامی واحد قوچان )گروه علوم انسانی )
  استاد داور 1 : دکتر مهناز امیرپور*
  استاد داور 2 : دکتر حسین طوسی معتمد
  مکان دفاع : ---
  • 1398/04/10
 • حليمه نظري ساعت : 09:30
  استاد راهنما : دکتر ابراهیم علیزاده موسوی *

  رشته : روانشناسي عمومي
  عنوان : اثربخشی نقش درمان پذیرش وتعهد برتعارضات زناشویی مراجعین مرکزمشاوره ناحیه چهارمشهد
  استاد داور 1 : دکتر محمد محمدی پور*
  استاد داور 2 : دکترغلام رضا کاظمی
  مکان دفاع : ---
  • 1398/05/02
 • ساحره سبحاني ساعت : 08:30
  استاد راهنما : دکتر ابراهیم علیزاده موسوی *

  رشته : مشاوره - مشاوره شغلي
  عنوان : بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تعهد سازمانی و استرس شغلی کارکنان فیاض بخش مشهد
  استاد داور 1 : دکتر محمد محمدی پور*
  استاد داور 2 : دکتر علی اصغر سرائی
  مکان دفاع : ---