دفاع های پیش رو


   1396/04/19
 • تينا شايان ساعت : 08:00
  استاد راهنما : دکتر وحید حکیم زاده *

  رشته : مهندسي كشاورزي-علوم و صنايع غذايي-تكنولوژي موادغذايي
  عنوان : مدل سازی کارایی (پتانسیل) فرآیند اولترافیلتراسیون (UF) در حذف سختی و ترکیبات غیرقندی و بهبود خلوص شربت خام چغندرقند
  استاد داور 1 : دکتر اکرم آریان فر*
  استاد داور 2 :
 • شميم شهرياري ساعت : 09:00
  استاد راهنما : دکتر وحید حکیم زاده *

  رشته : مهندسي كشاورزي-علوم وصنايع غذايي- ميكروبيولوژي مواد غذايي
  عنوان : مدل سازی کارایی (پتانسیل) فرآیند میکروفیلتراسیون (MF) در حذف سختی و ترکیبات غیرقندی و بهبود خلوص شربت خام چغندرقند
  استاد داور 1 : دکتر اکرم آریان فر*
  استاد داور 2 :
  • 1396/04/20
 • رقيه تقوي مايوان ساعت : 08:00
  استاد راهنما : دکترحمید نجات *

  رشته : مشاوره - مشاوره مدرسه
  عنوان : پیش بینی انگیزه پیشرفت بر اساس هیجان خواهی و سر سختی روانشناختی
  استاد داور 1 : دکتر ابراهیم علیزاده موسوی *
  استاد داور 2 : امین عظیم خانی
 • میترا رفعت برزشی ساعت : 09:00
  استاد راهنما : مژگان عظیمی هاشمی

  رشته : علوم اجتماعي - جامعه شناسي
  عنوان : بررسی اخلاق نظری و عملی پایبندی به هنجارهای خانوادگی در زندگی مشترک بانوان متاهل دانشگاه آزاد قوجان در سال 1394
  استاد داور 1 : دکتر مهناز امیرپور*
  استاد داور 2 : دکترعلی اکبر محمودزاده
 • بتول سبحاني دوست آبادي ساعت : 10:00
  استاد راهنما : دکترحمید نجات *

  رشته : مشاوره - مشاوره توانبخشي
  عنوان : اثر بخشی امید درمانی برشادکامی ، کیفیت زندگی و احساس تنهایی سالمندان
  استاد داور 1 : دکتر ابراهیم علیزاده موسوی *
  استاد داور 2 : امین عظیم خانی
 • زينب قورچي محب سراج ساعت : 10:30
  استاد راهنما : دکترحسین اکبری امرغان *

  رشته : مشاوره - مشاوره مدرسه
  عنوان : اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر پرخاشگری و ابراز وجود دانش آموزان استثنائی شهر قوچان
  استاد داور 1 : دکتر ابراهیم علیزاده موسوی *
  استاد داور 2 : امین عظیم خانی
 • كوكب كوهي ساعت : 11:00
  استاد راهنما : دکترحسین اکبری امرغان *

  رشته : مشاوره - مشاوره مدرسه
  عنوان : اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهزیستی روان شناختی و عواطف مثبت و منفی دانش آموزان استثنائی آموزش پذیر شهر قوچان
  استاد داور 1 : دکتر ابراهیم علیزاده موسوی *
  استاد داور 2 : امین عظیم خانی
 • قربانعلي پورقاسم ساعت : 11:00
  استاد راهنما : نازمحمد اونق

  رشته : علوم ارتباطات اجتماعي
  عنوان : .بررسی رابطه بین میزان مدارای اجتماعی و مقبولیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بجنورد
  استاد داور 1 : دکتر مهناز امیرپور*
  استاد داور 2 : مریم رحمانی
  • 1396/04/27
 • مژگان قرآنی ساعت : 08:00
  استاد راهنما : دکترحسین اکبری امرغان *

  رشته : مشاوره - مشاوره مدرسه
  عنوان : مقایسه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی و واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر راهبردهای مقابله ای و ابراز وجود دانش آموزان دختر
  استاد داور 1 : دکتر ابراهیم علیزاده موسوی *
  استاد داور 2 : امین عظیم خانی