دفاع های پیش رو


   1397/07/26
 • حامد جهانيان ساعت : 11:30
  استاد راهنما : دکتر حامد بخشی

  رشته : علوم ارتباطات اجتماعي
  عنوان : تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان بانک کشاورزی خراسان رضوی
  استاد داور 1 : دکتر مهناز امیرپور*
  استاد داور 2 : الهه طاهری آبکوه
  مکان دفاع : ---